Ako sa stať členom

Členom spolku môže byť občan obce Šenkvice, ktorý vlastní alebo užíva vinohrad, vyrába víno pre vlastnú potrebu alebo na predaj, resp.nakupuje a predáva víno, príp. je len priateľom a milovníkom dobrého vína.


Členmi spolku môžu byť i právnické a fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, podnikajúci na území obce Šenkvice vo vinohradníctve a vinárstve.


Spolok je otvorený aj pre občanov a podnikateľov z iných miest a obcí, ak sú akýmkoľvek spôsobom (príbuzensky, podnikateľskou činnosťou a pod. ) zviazaní s obcou Šenkvice


O prijatí za člena rozhoduje 5 členné predstavenstvo spolku.